Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

ZARZĄDZENIE NR 8/2018

Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

 

Na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Określenia użyte w niniejszej instrukcji oznaczają:

 • Instytucja – Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu,
 • Dyrektor – dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu,
 • Główny księgowy – główny księgowy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

 

§ 2.

1. Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia gospodarcze powinny być rzetelnie dokumentowane.

2. Dokumentacja powinna być pełna, umożliwiająca prześledzenie każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w czasie ich trwania i po zakończeniu.

3. Operacje finansowe, gospodarcze i inne znaczące zdarzenia należy rejestrować w wymaganych terminach i prawidłowo klasyfikować.

 

 

 1. Dowody księgowe

 

§ 3.

 1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
 2. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej dowodami źródłowymi:
 • zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
 • zewnętrzne własne – przekazane w oryginale kontrahentom,
 • wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.
 1. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez Instytucję dowody księgowe:
 • zbiorcze – służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
 • korygujące poprzednie zapisy,
 • zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,
 • rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.
 1. W przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych operację gospodarczą dokumentuje się za pomocą księgowych dowodów zastępczych, według wzoru określonego w załączniku. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

 

§ 4.

 1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
 • opis operacji, jej wartość, a jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został stworzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składnik aktywów,
 • stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
 1. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenia ich wartości na walutę polską według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

 

§ 5.

 1. Na dowodach księgowych stwierdzających zakup materiałów, wyposażenia lub wykonania usługi pracownik przeprowadzający kontrolę merytoryczną dowodu księgowego ma obowiązek pisemnie potwierdzić, że zakupu dokonano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych lub że zakup nie podlega przepisom tej ustawy.

 

§ 6.

 1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to znaczy zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w § 4, oraz wolne od błędów rachunkowych.
 2. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, w szczególności przepisy dotyczące podatku od towarów i usług.
 3. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter i cyfr.
 4. Upoważnionymi do dokonywania poprawek na dowodach wewnętrznych są: osoby sporządzające dokument, dokonujące kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej, inne osoby do tego upoważnione, a także osoby zatwierdzające dokument.
 5. W przypadku korygowania błędów w fakturach VAT stosuje się korektę faktury lub notę korygującą, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

 

 

IV. Kontrola dowodów księgowych

 

§ 7.

W jednostce stosuje się następujące rodzaje kontroli:

 • merytoryczną,
 • formalno-rachunkową.

 

§ 8.

 1. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega na ustaleniu zgodności danych ze stanem faktycznym i potwierdzeniu, czy dana operacja faktycznie wystąpiła oraz czy została przeprowadzona prawidłowo.
 2. Kontrola merytoryczna obcych dowodów księgowych polega w szczególności na sprawdzeniu, czy:
 • dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,
 • operacji gospodarczych dokonały osoby do tego upoważnione,
 • planowana operacja gospodarcza została ujęta w zatwierdzonym planie finansowym,
 • dokonana operacja była celowa, tj. czy była zaplanowana do realizacji w okresie, w którym została dokonana, lub czy wykonanie jej było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Instytucji, ochrony mienia itp.,
 • dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości,
 • została zawarta umowa, jeśli wykonanie operacji gospodarczej wymagało takiej formy lub czy złożono zamówienie,
 • zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub innymi obowiązującymi przepisami,
 • zastosowano odpowiednie procedury wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych,
 • operacja gospodarcza przebiegała zgodnie z prawem.
 1. Pracownik dokonujący kontroli merytorycznej na dowodach księgowych podaje źródło finansowania.
 2. Dokonanie kontroli dowodów księgowych pracownik dokonujący kontroli merytorycznej poświadcza, umieszczając na dowodzie księgowym: klauzulę „dokonano kontroli pod względem merytorycznym”, datę dokonania kontroli oraz czytelny podpis.

 

§ 9.

 1. Kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy dokument został wystawiony w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz czy zawiera co najmniej dane wskazane w § 4.
 2. Kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu, czy dowód księgowy jest wolny od błędów rachunkowych.
 3. Dokonanie kontroli formalno-rachunkowej pracownik jej dokonujący potwierdza, umieszczając na dowodzie księgowym: klauzulę „dokonano kontroli pod względem rachunkowym”, datę dokonania kontroli oraz podpis.

 

§ 10.

 1. Osobami upoważnionymi do dokonania kontroli są Dyrektor oraz Główny Księgowy.

 

§ 11.

 1. Dowody stanowiące podstawę do wypłaty środków finansowych przed ich realizacją podlegają zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego albo Dyrektora Instytucji lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Dyrektor upoważnia w określonym trybie, informując o tym głównego księgowego. Wykaz upoważnionych osób znajduje się w regulaminie organizacyjnym.
 3. W przypadku wewnętrznych dowodów księgowych, w szczególności dowodów PK – polecenia księgowania, zatwierdzenia dokonuje jednoosobowo Główny Księgowy.

 

 

 1. Obieg dokumentów

 

§ 12.

 1. Obieg dokumentów zewnętrznych jest następujący:
 • sekretariat przyjmuje i rejestruje dokumenty w ewidencji korespondencji przychodzącej, po czym za pokwitowaniem przekazuje je odpowiedniej komórce organizacyjnej,
 • Główny Księgowy dokonuje kontroli  merytorycznej oraz formalno-rachunkowej, co potwierdza swoim podpisem i przekazuje dokument Dyrektorowi,
 • dyrektor zatwierdza dokument do realizacji (wypłaty) i przekazuje do księgowości,
 • Główny Księgowy dokonuje zakwalifikowania dowodu, dekretuje i księguje dowód oraz przechowuje w określonym porządku do czasu przekazania do archiwum.
 1. Obieg dokumentów wewnętrznych przebiega w podobnej formie, z pominięciem etapu rejestracji w sekretariacie w ewidencji korespondencji przychodzącej.

 

 

 1. Dokumentowanie operacji gospodarczych w zakresie majątku trwałego

 

§ 13.

 1. W przypadku zakupu nowego środka trwałego pracownik księgowości odpowiedzialny za ewidencję środków trwałych, na podstawie faktury lub rachunku, sporządza dowód przyjęcia środka trwałego – OT w momencie przyjęcia tego środka trwałego do użytkowania.
 2. Dowód OT sporządza się w 2 egzemplarzach, po jednym dla:
 • Działu księgowości w celu ujęcia w księgach rachunkowych,
 • Działu gospodarczego w celu ujęcia w księgach inwentarzowych.
 1. Ten sam sposób postępowania stosuje się w przypadku przyjęcia środka trwałego z inwestycji (budowy).

 

§ 14.

 1. Dowód OT powinien zawierać symbol działu wystawiającego dowód, numer kolejny i rok, charakterystykę środka trwałego oraz inne dane, takie jak: datę budowy lub rok produkcji, numer fabryczny, dane techniczne, części składowe.
 2. Do dowodu OT dołącza się kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę do jego wystawienia.

 

§ 15.

W przypadku nieodpłatnego przekazania środka trwałego przez inną jednostkę lub osobę fizyczną podstawą zaewidencjonowania jest jeden z następujących dokumentów:

 • decyzja o przekazaniu,
 • akt darowizny,
 • protokół przekazania,
 • inny dokument potwierdzający fakt nieodpłatnego przekazania środka trwałego.

 

 

§ 16.

Podstawą przyjęcia środka trwałego do ewidencji w wyniku stwierdzenia nadwyżki środków trwałych w drodze inwentaryzacji jest protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych sporządzony zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną.

 

§ 17.

W przypadku nieruchomości głównym dokumentem stanowiącym podstawę do dokonywania stosownych zapisów w ewidencji księgowej i księdze inwentarzowej jest akt notarialny.

 

§ 18.

Wycofanie środka trwałego z ewidencji następuje w wyniku: sprzedaży, nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub osobie, likwidacji, stwierdzenia niedoboru ujawnionego w trakcie inwentaryzacji.

 

§ 19.

Decyzję o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu środka trwałego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Rewal .

 

§ 20.

 1. Sprzedaż środka trwałego dokumentowana jest zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Dokument sprzedaży wystawia dział księgowości.
 2. Przekazanie środka trwałego innej jednostce następuje na podstawie protokołu – dowodu PT.
 3. Likwidacja środka trwałego dokonywana jest na wniosek osoby, której powierzono w użytkowanie lub w ramach odpowiedzialności materialnej za składnik majątku.
 4. Mienie stanowiące odpady, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, likwiduje się poprzez utylizację.
 5. Likwidacji dokonuje powołana doraźnie przez dyrektora komisja likwidacyjna. Z przeprowadzonej likwidacji komisja sporządza protokół. Kopię protokołu otrzymuje Dział księgowości i na jej podstawie wystawia dokument LT – likwidacja środka trwałego.

 

§ 21.

 1. Zakupione pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne mogą być wprowadzone do ewidencji na podstawie faktury lub rachunku dokumentującego zakup, pod warunkiem jego szczegółowego opisania z uwzględnieniem danych, które umieszcza się w dokumencie OT.

 

 

VI. Dokumenty związane z obrotem środkami pieniężnymi

 

§ 22.

W zakresie obrotu pieniężnego rozróżnia się następujące dokumenty:

 • RK – raport kasowy,
 • KP – asygnata kasa przyjmie,
 • KW– asygnata kasa wypłaci,
 • kwitariusz,
 • polecenie wyjazdu służbowego,
 • wniosek o zaliczkę
 • rozliczenie zaliczki,
 • polecenie przelewu,
 • czek gotówkowy,
 • bankowy dowód wpłaty,
 • wyciąg bankowy.

 

§ 23.

Sposób sporządzania i obiegu dokumentów kasowych reguluje Instrukcja kasowa.

 

§ 24.

 1. Kwitariusze przychodowe służą do dokumentowania wpłat gotówki przyjętych przez upoważnione osoby, w szczególności z tytułu opłat za używanie telefonu służbowego oraz wpłat z tytułu spłaty pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 2. Druki kwitariuszy stanowią druki ścisłego zarachowania i wydawane są za pokwitowaniem przez upoważnionego pracownika działu księgowości zgodnie z Instrukcją gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.
 3. Wydanie nowego kwitariusza uzależnione jest od zdania kwitariusza zużytego.

 

§ 25.

Zobowiązania wobec innych jednostek gospodarczych i instytucji mogą być uregulowane gotówką, czekiem lub przelewem. Forma zapłaty wynika z umowy, zlecenia lub zamówienia.

 

§ 26.

Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być wypłacane zaliczki stałe bądź jednorazowe. Zaliczki wypłaca się na wniosek pracownika sporządzony w formie wniosku o zaliczkę.

 

§ 27.

 1. Zatwierdzenia i wypłaty zaliczek na poczet kosztów podróży służbowych dokonuje się na druku polecenia wyjazdu służbowego.
 2. W przypadku podróży zagranicznych ewentualne zatwierdzone zapotrzebowanie na zaliczkę w walucie obcej należy złożyć co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

 

§ 28.

 1. Pracownikom mogą być udzielane, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe, ciężka choroba) jednorazowe zaliczki na poczet wynagrodzenia.
 2. Kwota zaliczki w danym miesiącu nie może przekroczyć wynagrodzenia przeliczonego proporcjonalnie za przepracowaną liczbę dni.
 3. Zgodę na udzielenie zaliczki wydaje dyrektor.

 

§ 29.

 1. Pracownik, który pobrał zaliczkę, jest zobowiązany do jej rozliczenia w terminie określonym we wniosku, w przeciwnym razie kwota zaliczki podlega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia pracownika.
 2. Zaliczki dotyczące kosztów podróży służbowej należy rozliczyć w terminie 14 dni od zakończenia podróży.
 3. Zaliczkę na poczet wynagrodzenia potrąca się z najbliższego wynagrodzenia pracownika.
 4. Wszystkie zaliczki podlegają rozliczeniu na koniec każdego roku kalendarzowego.
 5. Rozliczenia zaliczki dokonuje pracownik, który ją pobrał, odpowiednio na druku rozliczenia zaliczki lub na poleceniu wyjazdu służbowego.
 6. Do druku rozliczenia zaliczki lub polecenia wyjazdu służbowego pracownik dołącza faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie określonych wydatków. Dołączone dowody powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
 7. W rozliczeniu delegacji pracownika, któremu udzielono dofinansowania do kosztów nauki w formie zwrotu kosztów za dojazd, powinno znajdować się potwierdzenie pobytu. W pozostałych przypadkach potwierdzenie odbycia podróży służbowej nie jest wymagane.

 

§ 30.

Polecenie wyjazdu służbowego wystawia główny księgowy  na polecenie dyrektora co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem wyjazdu. Polecenie wyjazdu służbowego przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi.

 

 

VII. Dowody księgowe związane z wypłatą wynagrodzeń

 

§ 31.

Dowodami księgowymi związanymi z wypłatą wynagrodzeń są:

 • umowa o pracę i rozwiązanie umowy o pracę,
 • wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej lub innych nagród,
 • oświadczenie na pobór zaliczek na podatek dochodowy,
 • zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,
 • deklaracja rozliczeniowa ZUS,
 • lista płac.

 

§ 32.

Umowy o pracę, wszelkie zmiany do umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę sporządza pracownik działu kadr, a podpisuje dyrektor. Dokumenty sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla pracownika i działu kadr.

 

§ 33.

Podstawą do wypłaty nagród jubileuszowych jest lista płac sporządzona przez dział księgowości na podstawie przygotowanego przez dział kadr i zatwierdzonego przez dyrektora wniosku o wypłatę, z podaniem liczby lat pracy i zachowaniem przepisowych wymogów dotyczących uprawnień do otrzymania nagrody oraz podaniem podstawy prawnej.

 

§ 34.

Szczegółowe zasady dokumentowania, przyznawania uprawnień, wypłacania i rozliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych regulują odrębne przepisy.

 

§ 35.

 1. Podstawowym dokumentem w zakresie wynagrodzeń jest lista płac.
 2. Listę płac sprawdza pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym odpowiedzialny za jej sporządzenie pracownik, z akceptacją głównego księgowego.
 3.  Listę płac zatwierdza do wypłaty dyrektor.

 

§ 36.

 1. Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się w terminie określonym w regulaminie wynagradzania pracowników, na wskazany przez pracownika rachunek bankowy.
 2. Wynagrodzenie może być wypłacone w kasie Instytucji za pokwitowaniem do rąk własnych pracownika lub w wyjątkowych sytuacjach osobie upoważnionej przez niego na piśmie.

 

 

VIII. Dowody księgowe związane z obrotem materiałowym

 

§ 37.

 1. W Instytucji, za względu na charakter prowadzonej działalności, nie prowadzi się magazynu.

 

 

 

 

§ 38.

 

 1. Wyposażenie powierzane pracownikom do rozliczenia, takie jak odzież robocza, narzędzia itp., ewidencjonuje się w imiennych kartach ewidencyjnych wyposażenia prowadzonych przez Głównego Księgowego .

 

 

IX. Dowody księgowe związane z rozliczeniami z kontrahentami

 

§ 39.

W zakresie dokumentacji rozrachunków z tytułu dostaw, robót i usług obowiązują następujące dokumenty:

 • faktura VAT,
 • rachunek,
 • faktura korygująca i nota korygująca,
 • umowa.

 

§ 40.

 1. Umowy na dostawy towarów, realizację robót budowlanych i wykonania usług, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło, sporządza z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych Dyrektor lub Główny Księgowy.
 2. Umowa powinna zawierać w szczególności określenie:
 • stron umowy,
 • przedmiotu umowy (zakres, miejsce realizacji),
 • daty zawarcia i numeru umowy,
 • wynagrodzenia za przedmiot umowy lub zasad, na podstawie których będzie wyliczane wynagrodzenie po odbiorze przedmiotu umowy,
 • sposobu rozliczenia,
 • zasad fakturowania i płatności.

Umowa powinna również zawierać zapisy dotyczące:

 • gwarancji i rękojmi,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

oraz podpisy stron.

 1. Do umowy dołącza się w szczególności:
 • kosztorys prac inwestorskich,
 • wycenę materiałów,
 • kalkulację kosztów,
 • inne niezbędne dokumenty.
 1. Umowy podpisuje dyrektor oraz parafuje główny księgowy.
 2. W sytuacji, gdy umowa przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Dyrektor lub Główny Księgowy ma obowiązek:
 • dopilnować dopełnienia obowiązku wniesienia zabezpieczenia przez kontrahenta,
 • terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, składać do działu księgowości wnioski o zwrot zabezpieczenia z podaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz kwoty podlegającej zwrotowi przy zabezpieczeniach w gotówce po uprzednim sprawdzeniu zasadności zwrotu.

 

§ 41.

 1. Do faktury lub rachunku za wykonane roboty i usługi, w celu rozliczenia umowy, dołącza się:
 • protokół odbioru,
 • kosztorys powykonawczy, sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,
 • oświadczenia dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • inne niezbędne dokumenty.

 

§ 42.

 1. Podstawowym dowodem księgowym stanowiącym podstawę rozliczeń za świadczone na rzecz Instytucji dostawy, roboty i usługi są faktury VAT.
 2. Otrzymane faktury, z datą ich otrzymania, niezwłocznie przekazuje się właściwej komórce organizacyjnej, której dotyczą.
 3. Faktury wraz z wymaganymi załącznikami, po dokonaniu kontroli merytorycznej, przekazuje się niezwłocznie – nie później niż w terminie umożliwiającym dokonanie terminowej zapłaty – za potwierdzeniem do działu księgowości.
 4.  Za terminowe przekazanie do księgowości odpowiedzialny jest sekretariat.
 5. Za dotrzymanie terminu uważa się przekazanie dokumentów umożliwiające dokonanie terminowej zapłaty, w szczególności dostarczenia dokumentów księgowych wystawionych w danym miesiącu, a otrzymanych w miesiącu następnym, do 15 dnia tego miesiąca.

 

 

X. Przechowywanie dowodów księgowych

 

§ 43.

Zaewidencjonowane dowody księgowe przechowywane są w dziale księgowości przez rok po okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. Po tym okresie przekazywane są do archiwum Instytucji.

 

§ 44.

 1. Do archiwum należy przekazywać dokumenty uporządkowane.
 2. Uporządkowanie dokumentów polega na:
 • ułożeniu ich w teczkach tak, aby zapisy następowały po sobie chronologicznie,
 • sporządzeniu spisu zawartości teczek,
 • opisaniu teczek.
 1. Przekazywanie odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego akt.
 2. Zbiory przechowywane są przez okres wynikający z Instrukcji archiwalnej.
 3. Okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

 

§ 45.

Zbiory dokumentacji księgowej lub ich części mogą być udostępniane osobie trzeciej na podstawie szczegółowych zasad uregulowanych w Instrukcji archiwalnej.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 46.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą instrukcją stosuje się odpowiednie przepisy wewnętrzne oraz ogólne przepisy prawa.

§ 47.

Wszelkie zmiany w instrukcji wymagają formy pisemnej i są dokonywane przez dyrektora na wniosek głównego księgowego.

 

§ 48.

Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                                                                                               Martyna Sałek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 8-2018.pdf (PDF, 10MB) 2019-02-26 15:00:03 7 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sałek 26-02-2019 15:00:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Sałek 26-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Martyna Sałek 26-02-2019 15:00:03